Szukaj
Close this search box.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: shop@kikahandmade.com, listownie na adres: Yovis.pl ul. Rzeszowska 139, 39-200 Dębica lub telefonicznie pod numerem: +48 14 69 22 805

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dotyczącym ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane “RODO”), a także z innymi aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Realizujemy środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez krajowe i unijne przepisy prawa, które gwarantują ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczają te dane przed nieuprawnionym udostępnieniem, przejęciem przez niepowołane osoby, przetwarzaniem sprzecznym z prawem oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do korzystania z funkcji Sklepu internetowego wymagających tego, w tym założenia i prowadzenia Konta klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam wykonanie czynności, na które zgoda ta się odnosi. Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, ale nie wpłynie to na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, które przeprowadziliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo będziemy je przechowywać?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które zależą od funkcjonalności naszego Sklepu internetowego, z której korzystasz. Przede wszystkim przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usług elektronicznych zgodnie z Regulaminem, głównie do prowadzenia Twojego Konta klienta oraz realizacji zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Konto klienta i inne usługi elektroniczne
  Jeżeli chodzi o Twoje dane osobowe powiązane z rejestracją Konta klienta i inne dane zebrane podczas korzystania z naszego Sklepu internetowego, mogą one być przetwarzane w celach:
  • prowadzenia Konta klienta i świadczenia innych usług określonych w Regulaminie na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych, jak również podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu internetowego, a także innych celów (np. celów archiwalnych), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowujemy Twoje dane przez okres prowadzenia Konta klienta lub świadczenia innej usługi, chyba że dłuższy okres przechowywania jest uzasadniony terminem przedawnienia roszczeń, obowiązującymi przepisami prawa lub naszym nadrzędnym interesem.

 1. Składanie zamówień

  Twoje dane osobowe związane ze składaniem zamówień w Sklepie internetowym mogą być przetwarzane w celach:
  • realizacji Twojego zamówienia i wykonania umowy, jak również podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu internetowego, a także innych celów (np. celów archiwalnych), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. lit. c RODO).

Przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy, chyba że dłuższy okres przechowywania jest uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa, terminem przedawnienia roszczeń lub naszym nadrzędnym interesem.

 1. Marketing i analityka Sklepu

  Twoje dane osobowe związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celach:
  • marketingu naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia analiz, raportów i statystyk, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwoju Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu internetowego, a także innych celów (np. celów archiwalnych), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, dane są przechowywane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, przechowujemy dane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W obu przypadkach, jeżeli dalsze przechowywanie danych jest uzasadnione terminem przedawnienia roszczeń, obowiązującymi przepisami prawa lub naszym nadrzędnym interesem, przechowujemy dane dłużej.


4. Newsletter
Twoje dane osobowe związane z subskrypcją Newslettera mogą być przetwarzane w celach:
a) świadczenia usługi Newslettera na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanych z korzystaniem przez Ciebie z usługi Newslettera, a także innych celów (np. celów archiwalnych), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) marketingu naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), chyba że wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przechowujemy Twoje dane przez okres świadczenia usługi Newslettera, chyba że dłuższy okres przechowywania jest uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa, terminem przedawnienia roszczeń lub naszym nadrzędnym interesem. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, dane są przechowywane do momentu jej wycofania.


5. Kontakt
Twoje dane osobowe związane z kontaktowaniem się z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, mogą być przetwarzane w celach:

a) obsługi Twojego zgłoszenia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanych z Twoim zgłoszeniem, a także innych celów (np. celów archiwalnych), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowujemy Twoje dane przez okres niezbędny do obsługi Twojego zgłoszenia, chyba że dłuższy okres przechowywania jest uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa, terminem przedawnienia roszczeń lub naszym nadrzędnym interesem.

Prosimy pamiętać, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Czym są pliki cookies?

 1. Sklep internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy i przeznaczone są do korzystania z Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).
 4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep internetowy, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Sklep internetowy. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Sklep internetowy może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Sklep internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”.
 7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności Sklepu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 9. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie Internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.
 10. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty, stosujące zewnętrzne pliki cookies:
  • Google Ireland Limited,
  • Facebook Ireland Limited,
  • Klaviyo, Inc.
  • Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie);

11. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
12. Sklep internetowy wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: shop@kikahandmade.com lub listownie na adres: Yovis.pl, ul. Rzeszowska 139, 39-200 Dębica

Przysługuje Ci uprawnienie do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów.
2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, udostępniamy Twoje dane osobowe w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
f) dostawy internetowych platform handlowych,
g) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

3. W określonych przypadkach Sklep internetowy korzysta z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu Google Ireland Limited może uzyskać informację o adresie IP Klienta.
4. Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Nawigacja